Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
29 Сеп.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец септември 2017г.

 

loga

Дейност на проект

„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

през месец септември 2017г.

        През месец септември по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се  предоставят социални услуги в центъра на  третия етаж ляво крило на Поликлиника гр.Брацигово, оборудван с кабинети с осигурен достъп до здравна,социална подкрепа,според специфичните потребности на потребителите сключили договори ,които се основават на  индивидуалната им оценка и на място в домовете  в гр.Брацигово, с .Бяга ,с.Козарско ,с.Исперихово ,с.Жребичко , с.Розово и с.Равногор.

През  м.септември 2017г. по проект «Независим живот» се обгрижват 37 потребителя ,които получават социални грижи от общо назначени 28 лица като от тях 8 – лични асистенти на 4 часа, социални асистенти – 3 лица на 8 часа и 4 лица на 4 часа ,домашни помощници-6 лица на 8 часа и 7 лица на 4 часа разпределени  в гр.Брацигово и по населени места в общината.

Потребителите получават медицински консултации  в  центъра  и на място в дома от назначена по проекта медицинска сестра г-жа Тодорова.

Екипа по проекта с ръководител г-жа Десислава Гълъбова , координатор г-жа Габриел Апостолова и социалният работник г-жа Зорка Николова правят ежемесечни проверки в гр.Брацигово и по населени места за качеството на предоставяне на социалните услуги.

През месеца съгласно утвърден план график от кмета на община Брацигово г-н Петков са направени 13 проверки на място по домовете на потребителите от ръководителя на проекта , координатора и социалният  работник.Изготвени 13 констативни протокола от направените проверки.

През месец септември 2017 год. няма починали потребители.

През месеца няма ново постъпили доставчици на социалните услуги

Няма констатирани нарушения или подадени сигнали и жалби през периода.

Резултата е подобрено качество на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността на територията на община Брацигово.

      Социалните услуги  се предоставят без заплащане на потребителски такси.

Във връзка с приключване дейността на проекта, екипа организира среща с доставчиците на социалните услуги в гр. Брацигово и населените места на община Брацигово, на която им се връчиха заповедите за прекратяване на трудовите договори и трудовите книжки . На срещата екипа на проекта обясни, че във връзка с постъпило Постановление №137 /05.07.2017г. на Министерски съвет с което се одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи за предоставяне на социаллните услуги /личен асистент, социален асистент и домашен помощник/, ще бъде удължено предоставянето на социалните услуги със срок от 01.10.2017г. до 31.12.2017г само за потребители и доставчици със сключени договори до 30.09.2017г. по проект „Независим живот“. Като се уточни, че средствата за възнаграждения на личен асистент, социален асистент и домашен помощник ще бъдат осигурени от Министерство на труда и социалната политика.

На екипа на центъра и на екипа по проекта също се връчиха заповедите за прекратяване на трудовите договори и трудовите книжки.

Екипа уведоми потребителите на социалните услуги, че въпреки прекратяването на договорите на доставчиците на социалните услуги по проекта, дейността ще продължи до 31.12.2017 г.

Извършени дейности от екипа на проекта от 01.04.2016 г. до 30.09.2017 г.

Сключени срочни трудови договори за период от 22 месеца с 1 ръководител на проекта, 1 координатор по проекта, 1  счетоводител на проекта;

Сключени срочни трудови договори за период от 3 месеца с 6- ма сътрудници социална работа по населените места в община Брацигово;

Проведени 58 работни срещи на екипа за управление на проекта;

Отчетени 4 междинни технически, финансови отчети ,чрез ИСУН 2020;

Изготвена интернет страница на проекта;

Проведена 1 встъпителна конференция, 1 междинна кръгла маса и 1 заключителна конференция;

Разпространени 20бр. рекламни плаката; 500  бр. рекламни дипляни; 100 бр. химикалки с печат; 20 стикери; 100 бр.  блок-листи по 10 листа; 6 бр. публикации в местен печат в.Априлци; 3  бр. публикации в регионален печат в.Марица; изготвени и публикувани  42 обяви и снимков материал на интернет страницата на проекта;

Проведена обществена поръчка за извършване на ремонт на ляво крило на трети етаж в Поликлиника град Брацигово;

Направен прием на потребители в два етапа;

Направен подбор и класиране на потребителите в два етапа;

Сключени договори от стартирането на социалната услуга от 01.04.2016г.до 30.09.2017г. с  99 потребители, през периода са починали 23 потребителя и 1 се е отказал;

Направен прием на кандидати за работа в два етапа;

Сключени срочни ТД с общо 78 доставчика  през период от 01.04.2016г. до 30.09.2017г. от които: с 8 домашни помощници на 8 часов работен ден за период от 18 месеца , 8 домашни помощници на 4 часов работен ден за период от 18 месеца, 4 социални асистента на 8 часов работен ден за период от 18 месеца , 2 социални асистента на 4 часов работен ден за период от 18 месеца,  8 лични асистента на 4 часов работен ден за период от 18 месеца, 48 лични асистента  на 4 часов работен ден за период от 14 месеца;

Изготвени 78 бр. заповеди за прекратяване на сключени трудови договори;

Направен прием на кандидати за работа в центъра;

Приети общо 8  броя заявления от кандидати за работа;

Сключени срочни ТД за период от 18 месеца с: 1 ръководител на центъра назначен на 4 часов работен ден; 1 социален работник  назначен на 4 часов работен ден; 1 шофьор назначен на 4 часов работен ден; 1 хигиенист назначен на 4 часов работен ден;

Назначени в центъра за предоставяне на психологична и здравна подкрепа и сключени граждански договори с: 1 психолог за период от 6 месеца; 1 лекар/медицински специалист за период от 18 месеца;

Сключен граждански договор с един обучител/експерт социални дейности при община Брацигово, проведено въвеждащо обучение и обучени 12 лица персонал за предоставяне на услуги, 12 лица придобили знания и квалификация, издадени 12 сертификата;

Изготвена процедура за класиране на потребителите на социалната услуга;

Изготвени критерии и процедура по подбор на личните асистенти, социалните асистенти и домашните помощници;

Изготвен План за намаляване на риска;

Изготвен Правилник за вътрешния ред;

Изготвена Процедура за качеството на предоставяната услуга;

Изготвени дневници на 99 потребителя;

Изготвени лични досиета на 99 потребители;

Изготвен регистри на потребителите на социалните услуги; за жалби и похвали;

Изготвена Система за вътрешен мониторинг;

Изготвена Процедура за недопускане на двойно финансиране;

Изготвени 99 бр. индивидуални плана за предоставяне на услугите;

Сключени 99 бр. договора с потребителите на социални услуги;

Изготвени 18 графика за проверки на място;

Изготвени 452 бр. констативни протокола;

Изготвени 18 доклада за необходимостта от актуализация на индивидуалните планове, Предоставена психологическа подкрепа и психологическо консултиране на 99 потребителя и 78 доставчика;

Предоставена медицинска консултация на 99 потребителя, изготвена актуализация /на 6 месеца/ на индивидуалните планове на 140 потребителя, напуснали проекта общо 99 потребителя от които 23 починали и 1 отказал се;

Направени медицински услуги и посещения в дома на потребителите за периода са общи 1012 бр.;

 

Дата  29.09.2017 г.                                                                              Десислава Гълъбова

Ръководител проект

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСП