Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
25 Сеп.

Информация от проведена заключителна конференция по проект „Независим живот“ на 25.09.2017 г.

loga

 

Община Брацигово проведе заключителна конференция по изпълнение на проект за безвъзмездна финансова помощ „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002.-0027-C001 „Независим живот” финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020

 

На 25.09.2017. от 12.00 часа в заседателна зала на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001, намираща се на третият етаж –ляво крило на Поликлиниката ще бъде проведена заключителна конференция във връзка с приключване дейността на  проект „Независим живот”финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020

Участие в конференцията взеха: г-н Петко Петков – кмет на Община Брацигово, г-н Йордан Павлов – зам. кмет на община Брацигово, г-жа Надежда Казакова – Председател на Общински съвет град Брацигово, общински служители, представители на местните медии и  граждани.

Кметът г-н Петков поздрави присъстващите, като подчерта, че Общинското ръководство винаги ще действа в посока осигуряване на подкрепа на всеки един жител, особено ако той се намира в тежък за него момент. Общата цел на проекта е съобразена със стратегическата цел на оперативната програма, а именно подобряване качеството на живот на хората в общината, чрез подобряване на човешкия капитал, осигуряване на заетост и засилване на социалното включване. След което даде думата на Десислава Гълъбова – ръководител на проекта за запознаване присъстващите на заключителната конференция с извършените дейности .

Ръководителя на проекта  презентира подробно извършената дейност по проекта „Независим живот”, като стана ясно, че той е на обща стойност 499 463,71 лева от които 424 544.13 лева европейско и 74 919.58 лева национално съфинансиране, срокът за реализация на проекта е 22 месеца, начало на проекта: 01.12.2015г. и край на проекта: 01.10.2017г.

Проекта обхваща обслужване и обгрижване на  лица с  трайни увреждания  както и възрастни хора над 65 г., без заплащане на потребителски такси  за период 18 месеца  на територията на Община Брацигово.Ще се гарантира правото на хората с различни ограничения да живеят и получат грижа в общността и в семейна среда и ще подобрим социалното им включване в обществото.

Проектът обхвана обслужване и обгрижване на  99 лица, без заплащане на потребителски такси  за период 18 месеца от които възрастни хора с ограничения,зависими от постоянни грижи  на територията на Община Брацигово, с който се  гарантира правото на хората с различни ограничения да живеят и получат грижа в общността и в семейна среда и се подобри социалното им включване в обществото.

По проект „Независим живот” се  сключиха78 срочни ТД с  доставчици на социалните услуги от които с:

8 домашни помощници на 8 часов работен ден за период от 18 месеца,

8 домашни помощници на 4 часов работен ден за период от 18 месеца,

4 социални асистента на 8 часов работен ден за период от 18 месеца,

2 социални асистента на 4 часов работен ден за период от 18 месеца,

8 лични асистента на 4 часов работен ден за период от 18 месеца,

48 лични асистента на 4 часов работен ден за период от 14 месеца.

В центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване се сключиха срочни трудови договори на 4 часов работен ден за 18 месеца с 1 – ръководител, 1- социален работник, 1 шофьор, 1 хигиенист. За предоставяне на медицинската и психологическата подкрепа се сключиха граждански договори  с 1 медицински специалист за 18 месеца  и 1 психолог  за период от 6 месеца.

Във връзка с постъпило Постановление №137 /05.07.2017г. на Министерски съвет с което се одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи за предоставяне на социаллните услуги /личен асистент, социален асистент и домашен помощник/, ще бъде удължено предоставянето на социалните услуги със срок от 01.10.2017г. до 31.12.2017г само за потребители и доставчици със сключени договори до 30.09.2017г. по проект „Независим живот“. Средствата за възнаграждения на личен асистент, социален асистент и домашен помощник ще бъдат осигурени от Министерство на труда и социалната политика.

Десислава Гълъбова

Ръководител проект

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСП