Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
12 Сеп.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

loga

ОБЯВА

          На 25.09.2017г.  от 12.00 часа в заседателна зала на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001, намираща се на третият етаж –ляво крило на Поликлиниката ще бъде проведена заключителна конференция във връзка с приключване дейността на  проект „Независим живот”финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020

с общ бюджет 499 463,71 лева от които

424 544.13 лева европейско и

74 919.58 лева национално съфинансиране

Срокът за реализация на проекта е 22 месеца

Начало на проекта: 01.12.2015г.

Край на проекта:01.10.2017г.

               Проектът обхвана обслужване и обгрижване на  99 лица, без заплащане на потребителски такси  за период 18 месеца от които възрастни хора с ограничения,зависими от постоянни грижи  на територията на Община Брацигово, с който се  гарантира правото на хората с различни ограничения да живеят и получат грижа в общността и в семейна среда и се подобри социалното им включване в обществото.

По проект „Независим живот” се  сключиха78 срочни ТД с  доставчици на социалните услуги от които с:

8 домашни помощници на 8 часов работен ден за период от 18 месеца,

8 домашни помощници на 4 часов работен ден за период от 18 месеца,

4 социални асистента на 8 часов работен ден за период от 18 месеца,

2 социални асистента на 4 часов работен ден за период от 18 месеца,

8 лични асистента на 4 часов работен ден за период от 18 месеца,

48 лични асистента на 4 часов работен ден за период от 14 месеца.

В центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване се сключиха срочни трудови договори на 4 часов работен ден за 18 месеца с 1 – ръководител, 1- социален работник, 1 шофьор, 1 хигиенист. За предоставяне на медицинската и психологическата подкрепа се сключиха граждански договори  с 1 медицински специалист за 18 месеца  и 1 психолог  за период от 6 месеца.

Във връзка с постъпило Постановление №137 /05.07.2017г. на Министерски съвет с което се одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи за предоставяне на социаллните услуги /личен асистент, социален асистент и домашен помощник/, ще бъде удължено предоставянето на социалните услуги със срок от 01.10.2017г. до 31.12.2017г само за потребители и доставчици със сключени договори до 30.09.2017г. по проект „Независим живот“. Средствата за възнаграждения на личен асистент, социален асистент и домашен помощник ще бъдат осигурени от Министерство на труда и социалната политика.

 

Десислава Гълъбова

Ръководител проект

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСП