Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
30 юни

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец юни 2017г.

loga

Дейност на проект

„НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ”

през месец юни 2017г.

           През месец юни по проект  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се  предоставят социални услуги в центъра на  третия етаж ляво крило на Поликлиника гр.Брацигово, оборудван с кабинети с осигурен достъп до здравна,социална подкрепа,според специфичните потребности на потребителите сключили договори ,които се основават на  индивидуалната им оценка и на място в домовете  в гр.Брацигово, с .Бяга ,с.Козарско ,с.Исперихово ,с.Жребичко , с.Розово и с.Равногор.

През  м.юни 2017г. по проект «Независим живот» се обгрижват 37 потребителя ,които получават социални грижи от общо назначени 28 лица като от тях 8 – лични асистенти на 4 часа, социални асистенти – 3 лица на 8 часа и 4 лица на 4 часа ,домашни помощници-6 лица на 8 часа и 7 лица на 4 часа разпределени  в гр.Брацигово и по населени места в общината.

Потребителите получават медицински консултации  в  центъра  и на място в дома от назначена по проекта медицинска сестра г-жа Тодорова.

Екипа по проекта с ръководител г-жа Десислава Гълъбова , координатор г-жа Габриел Апостолова и социалният работник г-жа Зорка Николова правят ежемесечни проверки в гр.Брацигово и по населени места за качеството на предоставяне на социалните услуги.

През месеца съгласно утвърден план график от кмета на община Брацигово г-н Петков са направени 19 проверки на място по домовете на потребителите от ръководителя на проекта , координатора и социалният  работник.Изготвени 19 констативни протокола от направените проверки.

През месец юни 2017 год. няма починали  и новопостъпили потребители на социалните услуги.

През месец юни 2017 год. няма новопостъпили доставчици на социалните услуги

През юни 2017г. се връчиха 37 заповедите за прекратяване на договори с потребители и 37 заповеди за прекратяване с доставчици на социалните услуги от втори прием считано от 01.06.2017г. с изтичане на 14 месечния срок но договорите.

Няма констатирани нарушения или подадени сигнали и жалби през периода.

Резултата е подобрено качество на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността на територията на община Брацигово.

      Социалните услуги  се предоставят без заплащане на потребителски такси.             

   

 

Дата  30.06.2017 г.                                                                              Десислава Гълъбова

Ръководител проект