Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
31 май

Дейност на проект„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”през месец май 2017г.

loga

Дейност на проект

„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

през месец май 2017г.

        През месец май по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се  предоставят социални услуги в центъра на  третия етаж ляво крило на Поликлиника гр.Брацигово, оборудван с кабинети с осигурен достъп до здравна,социална подкрепа,според специфичните потребности на потребителите сключили договори ,които се основават на  индивидуалната им оценка и на място в домовете  в гр.Брацигово, с .Бяга ,с.Козарско ,с.Исперихово ,с.Жребичко , с.Розово и с.Равногор.

През  м.май 2017г. по проект «Независим живот» се обгрижват 75 потребителя ,които получават социални грижи от общо назначени 64 лица като от тях 45 – лични асистенти на 4 часа, социални асистенти – 4 лица на 8 часа и 2 лица на 4 часа ,домашни помощници-7лица на 8 часа и 6 лица на 4 часа разпределени  в гр.Брацигово и по населени места в общината.

Потребителите получават медицински консултации  в  центъра  и на място в дома от назначена по проекта медицинска сестра г-жа Тодорова.

Екипа по проекта с ръководител г-жа Десислава Гълъбова , координатор г-жа Габриел Апостолова и социалният работник г-жа Зорка Николова правят ежемесечни проверки в гр.Брацигово и по населени места за качеството на предоставяне на социалните услуги.

През месеца съгласно утвърден план график от кмета на община Брацигово г-н Петков са направени 29 проверки на място по домовете на потребителите от ръководителя на проекта , координатора и социалният  работник.Изготвени 29 констативни протокола от направените проверки.

През изминалият месец починаха четирима потребителя – един от с.Исперихово, един от с.Розово и двама от гр.Брацигово. Постъпиха двама нови потребителя – един от с.Исперихово и един от гр.Брацигово.В с.Розово не се включи нов потребител тъй като договора на починалия е със краен срок 31.05.2017г.Едното свободно място за потребител  в гр.Брацигово ще бъде заето от началото на м.юни поради напускане на починалият потребител в края на м.май.

През изминалият месец се сключиха срочни трудови договора с двама нови доставчика на социални услуги един от  с.Исперихово и един от гр.Брацигово.

Получен отказ от  резерва кандидат потребител от гр.Брацигово при възможност за ползване на социалните услуги.

Няма констатирани нарушения или подадени сигнали и жалби през периода.

Резултата е подобрено качество на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността на територията на община Брацигово.

      Социалните услуги  се предоставят без заплащане на потребителски такси.             

   

 

Дата  31.05.2017 г.                                                                              Десислава Гълъбова

Ръководител проект

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСП.