Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
12 май

Класиране за свободно работно място 1 бр. за длъжност личен асистент за с.Исперихово

loga

СПИСЪК

 

       на подалите заявления и класирани  кандидати  от 12.05.2017г. с протокол №78/12.05.2017г. на комисията по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,за длъжността  личен асистент за с.Исперихово.

 

Подали заявления кандидати
 

Име,презиме и фамилия

 

Адрес

Диана Стоянова Величкова с.Исперихово ул.”Двадесет и пета”№18

 

Класирани кандидати
                        

 

 

 

Име,презиме и фамилия

 

 

Длъжност и вид на договорите

1 Диана Стоянова Величкова Личен асистент- сключен срочен трудов договор до 30.09.2017г.

Десислава Гълъбова

Ръководител на проекта