Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
3 май

ОБЯВА ЗА РАБОТА НА ДЛЪЖНОСТ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ЗА с.ИСПЕРИХОВО

loga

ОБЯВА

     На 03.05.2017г. Община Брацигово обявява  прием на документи за длъжност личен асистент с място на работа с.Исперихово по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот”финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020. Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

 Свободно работно място:

 Личен асистент 1 бр. за с.Исперихово – сключен срочен трудов договор по КТ до 30.09.2017г. на 4 часов работен ден

Дейностите,които ще предоставя „личния асистент“  са за лична помощ –помощ за поддържане на лична хигиена,помощ при хранене, при вземане на лекарства, рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до  детско или учебно заведение ,болнично заведение и др.

   1. Изисквания към кандидатите

  безработни  лица  с местоживеене на територията на община Брацигово

  физически и психически здрави в трудоспособна възраст лица  които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от КСО

  умения за работа с възрастни хора

  комуникативност

 2.Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление до Кмета на община Брацигово /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Документ за завършено образование/копие/;
 • Сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти/копие/;
 • Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит-трудова книжка или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж;
 • Служебна бележка от Бюро по труда;
 • Медицинско свидетелство за работа;
 • Декларация за съгласие /по образец/;
 • Мотивационно писмо

Копията на представените документи следва да са ясни и четливи, заверени с подписа на кандидата и текст „Вярно с оригинала“.

   5.Подборът на кандидатите подали заявления  ще се осъществи въз основа на представеният професионален опит и документи удостоверяващи завършени обучителни курсове като личен асистент,домашен помощник или социален асистент;

 • Оценка по документи

Резултатите на класираните кандидати  ще бъдат обявени на 12.05.2017г. на информационното табло в община Брацигово и на интернет страницата  по проект“Независим живот“  .Одобрените кандидати за длъжността ще бъдат назначени на работа от 15.05.2017г. за период до 30.09.2017г..

      3.Срок за подаване на документите – от 03.05.2017г. до 11.05.2017г. –включително

 1. Място на подаване на документите : Документите за кандидатстване се подават на фронт-офиса на Община Брацигово ,ул.”Атанас Кабов”№6А, от 08.00 до 17.00 часа в работни дни.

 

 • Повече информация може да получите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в стая  №10 и №16 в Община Брацигово или на  тел.за информация 03552/2065 вътр.116 и 107 ръководител проект Десислава Гълъбова и координатор Габриела Апостолова.

                                                                                                                  Ръководител проект

                                                                                                                  Десислава Гълъбова

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСП