Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
28 Февр.

Дейност на проект„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”през месец февруари 2017г.

loga

Дейност на проект

„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

през месец февруари 2017г.

        През месец февруари по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се  предоставят социални услуги в центъра на  третия етаж ляво крило на Поликлиника гр.Брацигово, оборудван с кабинети с осигурен достъп до здравна,социална подкрепа,според специфичните потребности на потребителите сключили договори ,които се основават на  индивидуалната им оценка и на място в домовете  в гр.Брацигово, с .Бяга ,с.Козарско ,с.Исперихово ,с.Жребичко , с.Розово и с.Равногор.

През  м.февруари 2017г. по проект «Независим живот» се обгрижват 75 потребителя ,които получават социални грижи от общо назначени 64 лица като от тях 45 – лични асистенти на 4 часа, социални асистенти – 4 лица на 8 часа и 2 лица на 4 часа ,домашни помощници-7лица на 8 часа и 6 лица на 4 часа разпределени  в гр.Брацигово и по населени места в общината.

Потребителите получават медицински консултации от медицинската сестра г-жа Тодорова назначена по проекта на място по домовете и в центъра.

Екипа по проекта с ръководител г-жа Д.Гълъбова и координатор г-жа Г.Апостолова и социалният работник г-жа Николова правят ежемесечни проверки в гр.Брацигово и по населени места за качеството на предоставяне на социалните услуги.

През месеца съгласно утвърден план график от кмета на община Брацигово г-н Петков са направени 29 проверки на място по домовете на потребителите от ръководителя на проекта , координатора и социалният  работник.Изготвени 29 констативни протокола от направените проверки.

Във връзка с получено писмо от Министерство на труда и социалната политика с наш вх.№04-09-4/03.02.2017 г. касаещо промяна в ЗДБРБ и промяна в ЗСПД от 2017 г. чл.8д /1/ , който гласи, че децата определени с 90 и над 90 на сто степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност ще получават месечни добавки от 01.01.2017 г. в размер на 930 лв. с финансиране от националния бюджет, което означава че става дума за дублираща дейност, което е недопустимо по проекта. На основание гореизложеното  както и с оглед не допускане на двойно финансиране на дейностите от 01.02.2017 г. по взаимно съгласие се прекратиха тристранни договори с двама потребители деца с над 90 на сто степен на увреждане и трудови договори с двама лични асистенти от град Брацигово  .

През изминалият месец има трима починали потребители на социалната услуга, на тяхно място се включиха трима нови потребителя.

Няма констатирани нарушения или подадени сигнали и жалби през периода.

Резултата е подобрено качество на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността на територията на община Брацигово.

      Социалните услуги  се предоставят без заплащане на потребителски такси.             

   

 

Дата  28.02.2017 г.                                                                              Десислава Гълъбова

Ръководител проект

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСП