Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
23 Ян.

Информация от проведена междинна кръгла маса на 23.01.2017 г.

loga

Община Брацигово проведе междинна кръгла маса по изпълнение на проект за безвъзмездна финансова помощ  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот”  финансиран от Оперативн  програма„Развитие на човешките ресурси“,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

На 23.01.2017г. от 12.00 часа в заседателна зала на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово”, се състоя пресконференция по повод отчитане на напредъка на проект BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот”, финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси„2014-2020.
Участие в пресконференцията взеха: г-н Йордан Павлов – зам. кмет на Община Брацигово; общински служители; представители на местните медии и  Общински съвет.
зам. Кметът г-н Павлов поздрави присъстващите, като подчерта, че Общинското ръководство винаги ще действа в посока осигуряване на подкрепа на всеки един жител, особено ако той се намира в тежък за него момент. Общата цел на проекта е съобразена със стратегическата цел на оперативната програма, а именно подобряване качеството на живот на хората в общината, чрез подобряване на човешкия капитал, осигуряване на заетост и засилване на социалното включване. След което даде думата на Десислава Гълъбова – ръководител на проекта за запознаване с напредъка на проекта присъстващите на междинната кръгла маса.

Ръководителя на проекта  презентира подробно напредъка на проекта „Независим живот”, като стана ясно, че той е на обща стойност 499 463,71 лева. и ще бъде реализиран за период от 22 месеца от 01.12.2015 г. до 30.09.2017 г., като услугите ще се предоставят съответно от 01.04.2016 г. до 30.09.2017 г. за 18 месеца.Същността на проекта е да се разшири дейността на съществуващо „Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово”, да се доразвие предоставянето на социални услуги за подкрепа на лица, нуждаещи се обслужване в ежедневието си, чрез прилагане на гъвкави механизми за почасово ползване на различни социални услуги в общността и в домашна среда .

Обща цел е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността на територията на Община Брацигово. Кандидати за потребители  могат да бъдат лица с  трайни увреждания  както и възрастни хора над 65 г. с невъзможност от самообслужване.Подборът на потребителите подали заявление за ползване на социалната услуга  ще бъде извършен от експерти при Община Брацигово, на основание Методика за оценка на потребностите по схема”Независим живот”.

Специфични цели са утвърждаване на децентрализиран модел за предоставяне на гъвкави механизми за почасово ползване на различни социални услуги в общността и в домашна среда и тяхното разгръщане на общинско ниво. Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи минимум на 60 човека,нуждаещи се от обслужване и удовлетворяване на ежедневните потребности.

Целева група по настоящата схема са безработни лица назначени на трудови договори като  10 домашни помощници, 5 социални асистенти, 5  лични асистенти, 1 ръководител на центъра, 1 социален работник,1 шофьор, 1 хигиенист за период от 18 месеца .

Назначени в центъра за предоставяне на психологична и здравна подкрепа на граждански договори 1 психолог за период от 6 месеца, 1 лекар/медицински специалист за период от 12 месеца.

Сключени договори за предоставяне на социалната услуга без заплащане на потребителски такси с 35 лица с трайни увреждания ,чийто ограничения от здравословен характер ги поставя в изолация и/или невъзможност сами да организират  социалният си живот.

След приключване на предоставянето на услугите по процедура „Нови алтернативи“ ще бъдат включени  42 лица от целевата група от месец април 2016г.  в дейностите на проекта по процедура „Независим живот“ за период от 14 месеца.

Лицата от целевата група са разпределени по населени места в община Брацигово,спрямо  броя на населението и в зависимост от нуждите им.

Предоставяне на социалните услуги :в гр.Брацигово на 24 потребителя, в с.Бяга на 9 потребителя, в с.Исперихово на 11 потребителя, в с.Козарско на 12 потребителя, в с.Жребичко на 2 потребителя,в с.Равногор  на 9 потребителя, и  в с.Розово на 10 потребителя.

Проекта обхваща 7 дейности, както следва:

Дейност 1 Управление на проекта

Резултати: Назначен екип по проекта – Сключени срочни трудови договори за период от 22 месеца с 1 ръководител на проекта,1  координатор по проекта, 1  счетоводител на проекта

Сключени срочни трудови договори за период от 3 месеца с 6- ма сътрудници социална работа по населените места в община Брацигово .Изготвен детайлизиран оперативен план график за изпълнение на проекта.Създадена проектна организация на труда. Проведени 35 работни срещи на екипа за управление на проекта. Отчетени 3 междинни технически, финансови отчети ,чрез ИСУН 2020 на обща стойност 322 184.93 лева и верифицирана обща сума 322 184.93лева.

Дейност 2 Информационна кампания и осигуряване на публичност

Резултати: Изготвена интернет страница на проекта; проведена 1 встъпителна конференция, монтирани 2бр. информационни табели;Разпространени 20бр.  рекламни плаката;Разпространени 250  бр. рекламни дипляни;Раздадени 50 бр. химикалки с печат; 20 стикери; Раздадени 50бр.  блок-листи по 10 листа;Публикувани 4бр. публикации в местен печат в.Априлци; Публикувани 2 бр. публикации в регионален печат в.Марица; Изготвени и публикувани  общо 30 обяви и снимков материал на интернет страницата на проекта.

Дейност 3 Текущ ремонт и оборудване на помощенията

Резултати:Проведена обществена поръчка; Избран изпълнител – фирма БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД; Извършен ремонт на ляво крило на трети етаж в    Поликлиника град Брацигово на стойност 43 862.88 лева; Отремонтирани 6 стаи, 1 коридор, 2 санитарни възли -подменена дограма и врати ,поставени радиатори ,монтиран бойлер,монтирани мивки и моноблок,изтъркване на стара боя и шпакловане ,монтиран окачен таван на тоалетните,монтирани лампи, подменен балатум и др. За нуждите на центъра  се закупиха две компютърни конфигураци,състоящи се от компютър,монитор,клавиатура и мишка, многофункционално устройство /цветен скенер, копир, /формат А3/, мултимедия и екран,секции,бюра,конферетна маса,офис столове и щори. Разходи за обзавеждане и оборудване на помещенията в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване 11 750.00 лева.

Дейност 4 Консултиране и подбор на потребителите на социални услуги

Резултати:Направен прием на  потребители в два етапа, Приети общо126 заявления от кандидат потребители на социалните услуги, Назначени трима експерти социални дейности на срочни ТД при Община Брацигово за срок от 3 месеца за изготвяне на индивидуални оценки на подалите заявление кандидат потребители , Общо изготвени индивидуални оценки 126 бр., Определената със заповед на Кмета на община Брацигово комисия направи подбор и класиране на потребителите в два етапа, Сключени договори от стартирането на социалната услуга от 01.04.2016г.до 31.12.2016г.  с  90 потребители, През периода са починали 12 потребителя и един се е отказал

Дейност 5 Подбор и наемане на персонал

Резултати:Направен прием на кандидати за работа в два етапа, Приети общо 100 броя заявления от кандидат работещи, Определената със заповед на Кмета на община Брацигово комисия направи подбор и класиране на кандидат доставчиците  на социалните услуги в два етапа, Сключени  срочни ТД с общо 74 доставчика  през период от 01.04.2016г. до 31.12.2016г. , от които назначени : 6 домашни помощници на 8 часов работен ден за период от 18 месеца, 7 домашни помощници на 4 часов работен ден за период от 18 месеца , 4 социални асистента на 8 часов работен ден за период от 18 месеца, 2 социални асистента на 4 часов работен ден за период от 18 месеца, 6 лични асистента на 4 часов работен ден за период от 18 месеца ,41 лични асистента  на 4 часов работен ден за период от 14 месеца. 1  сключено допълнително споразумение към ТД  с домашен помощник, Сключени 7 бр.допълнителни споразумения към действащи ТД за смяна на потребители, Напуснали 7 бр.  доставчици на социалните услуги, Направен прием на кандидати за работа в центъра, Приети общо  8  броя заявления от кандидати за работа,Определената със заповед на Кмета на община Брацигово комисия направи подбор и класиране на кандидатите за работа в центъра, Сключени  срочни ТД за период от 18 месеца с:

1 ръководител на центъра назначен на 4 часов работен ден;1 социален работник  назначен на 4 часов работен ден;1 шофьор назначен на 4 часов работен ден; 1 хигиенист назначен на 4 часов работен ден; Назначени в центъра за предоставяне на психологична и здравна подкрепа и сключени граждански договори  с: 1 психолог за период от 6 месеца; 1 лекар/медицински специалист за период от 12 месеца.

Дейност 6 Обучение на персонала за предоставяне на услугите

Резултати:

Сключен граждански договор с един обучител/експерт социални дейности при община Брацигово, Проведено въвеждащо обучение и обучени 12 лица  персонал за предоставяне на услуги, 12 лица придобили знания и квалификация, Издадени 12 сертификата.

Дейност 7 Дейности по почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

Резултати:Изготвена процедура за класиране на потребителите на социалната услуга; Изготвени критерии и процедура по подбор на личните асистенти,социалните асистенти и домашните помощници, Изготвен План за намаляване на риска; Изготвен Правилник за вътрешния ред; Изготвена Процедура за качеството на предоставяната услуга; Изготвени дневници на 90 потребителя – за всяко лице, обгрижвано по проекта; Изготвени лични досиета на 90 потребители; Изготвен Регистър на потребителите на социалните услуги; Изготвен Регистър за жалби и похвали; Изготвена Система за вътрешен мониторинг; Изготвена Процедура за недопускане на двойно финансиране; Лично посетени подалите заявления кандидат потребители на социалните услуги; Изготвени 90 бр. индивидуални плана за предоставяне на услугите; Сключени 90 бр. договора с потребителите на социални услуги; Обгрижени 90 лица с увреждания и възрастни хора с увреждания. Удовлетворени битови и социални потребности на 90 преки бенефициента, обслужени в общността или в домашна среда; Оказване помощ на 90 семейства, чиито близки се нуждаят от допълнителни грижи; Откриване на 68 нови работни места в социалната сфера; Изготвени 9 графика за проверки на място; Изготвени 241бр. констативни протокола; Изготвени 9 доклада от социалния работник за необходимостта от актуализация на индивидуалните планове, Предоставена психологическа подкрепа и психологическо консултиране на 69 потребителя и 57 доставчика през периода. Предоставена медицинска консултация на 540 потребителя пред периода на изпълнение на проекта. Изготвена актуализация/на 6 месеца/ на индивидуалните планове на 70 потребителя. Напуснали проекта общо 13 потребителя от които 12 починали и 1 отказал се.

Отговорено беше и на въпроси на присъстващите в залата.

Десислава Гълъбова

Ръководител на проекта

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСП