Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
30 Ное.

ДЕЙНОСТ ЗА м.НОЕМВРИ 2016г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

loga

Дейност на проект

„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

през месец ноември 2016г.

        През месец ноември по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се  предоставят социални услуги в центъра на  третия етаж ляво крило на Поликлиника гр.Брацигово, оборудван с кабинети с осигурен достъп до здравна,социална подкрепа,според специфичните потребности на потребителите сключили договори ,които се основават на  индивидуалната им оценка и на място в домовете  в гр.Брацигово , с .Бяга ,с.Козарско ,с.Исперихово ,с.Жребичко , с.Розово и с.Равногор.

През  м.ноември 2016г. по проект «Независим живот» се обгрижват 77 потребителя ,които получават социални грижи от общо назначени 66 лица като от тях 47 – лични асистенти на 4 часа, социални асистенти – 4 лица на 8 часа и 2 на 4 часа ,домашни помощници-7лица на 8 часа и 6 на 4 часа разпределени  в гр.Брацигово и по населени места в общината.

Потребителите получават медицински консултации от медицинската сестра г-жа Тодорова назначена по проекта на място по домовете и в центъра.

Екипа по проекта с ръководител г-жа Д.Гълъбова и координатор г-жа Г.Апостолова и социалният работник г-жа Николова назначена по проекта правят ежемесечни проверки в гр.Брацигово и по населени места за качеството на предоставяне на социалните услуги.

През месеца съгласно утвърден план график от кмета на община Брацигово г-н Петков са направени 28 проверки на място по домовете на потребителите от ръководителя на проекта , координатора и социалният  работник.Изготвени 28 констативни протокола от направените проверки.

През месеца починаха 3-ма потребители на социалната услуга от с.Козарско.Поради изчерпани резерви от с.Козарско и наличие на потребители чакащи включване в социалните услуги по проекта от останалите населени места в община Брацигово и след направен подробен оглед комисията по управление на проекта реши да бъдат включени един потребител от налични резерви от гр.Брацигово и двама потребители от с.Розово.Сключени са тристранни договори с новите потребители за предоставяне на социалните услуги по проект „Независим живот“.

През месеца са прекратени три трудови договора на работещи  от с.Козарско със завършване на определена работа и сключени три нови договора като са назначени един личен асистент на 4 –часа в гр.Брацигово и двама лични асистента на по 4 часа в с.Розово за предоставяне на социални услуги в дома на потребителите.

През изминалият месец няма отказали се потребители на социалната услуга.

Няма констатирани нарушения или подадени сигнали и жалби през периода.

Резултата е подобрено качество на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността на територията на община Брацигово.

      Социалните услуги  се предоставят без заплащане на потребителски такси.             

   

Дата  30.11.2016г.                                                                              Десислава Гълъбова

Ръководител проект

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСП