Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
31 Окт.

ДЕЙНОСТ ЗА м.ОКТОМВРИ 2016г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

loga

Дейност на проект

„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

през месец октомври 2016г.

        През месец октомври по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се  предоставят социални услуги в центъра на  третия етаж ляво крило на Поликлиника гр.Брацигово, оборудван с кабинети с осигурен достъп до здравна,социална,психологична подкрепа,според специфичните потребности на потребителите сключили договори ,които се основават на  индивидуалната им оценка и на място в домовете  в гр.Брацигово , с .Бяга ,с.Козарско ,с.Исперихово ,с.Жребичко , с.Розово и с.Равногор.

През  м.октомври 2016г. по проект «Независим живот» се обгрижват 80 потребителя ,които получават социални грижи от общо назначени 66 лица като от тях 46 – лични асистенти на 4 часа, социални асистенти – 4 лица на 8 часа и 2 на 4 часа ,домашни помощници-7 лица на 8 часа и 7 на 4 часа разпределени  в гр.Брацигово и по населени места в общината.

Потребителите получават медицински консултации от медицинската сестра г-жа Тодорова назначена по проекта на място по домовете и в центъра.

Екипа по проекта с ръководител г-жа Д.Гълъбова и координатор г-жа Г.Апостолова и социалният работник г-жа Николова назначена по проекта правят ежемесечни проверки в гр.Брацигово и по населени места за качеството на предоставяне на социалните услуги.

През месеца съгласно утвърден план график от кмета на община Брацигово г-н Петков са направени 27 проверки на място по домовете на потребителите от социалният  работник ,ръководителя на проекта и координатора.Изготвени 27 констативни протокола от направените проверки.

През месеца починаха общо 3-ма потребители на социалната услуга от с.Равногор, гр.Брацигово и с.Козарско и  постъпиха 3 –ма нови потребители от наличните резерви.В с.Равногор де сключи договор с нов потребител от наличните резерви и към него се сключи трудов договор с личен асистент.В гр.Брацигово се сключи договор с потребител от резервите и допълнително споразумение с домашния помощник.В с.Козарско поради изчерпване на резервите се потърси резерва с най голям брой точки от всички  налични .Екипа за управление на проекта  установи, че с  най- голям брой точки е потребител от с.Бяга и той бе включен в проекта и назначен  за него домашен помощник заявен от него в подаденото заявление.С домашната помощница от с.Козарско се сключи допълнително споразумение за промяна на работното време и оставане с един потребител. През месеца напусна един личен асистент от с.Равногор.

През изминалият месец няма отказали се потребители на социалната услуга.

Няма констатирани нарушения или подадени сигнали и жалби през периода.

Резултата е подобрено качество на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността на територията на община Брацигово.

Социалните услуги  се предоставят без заплащане на потребителски такси.

Дата  31.10.2016г.                                                                              Десислава Гълъбова

Ръководител проект

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСП