Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
15 Ян.

Встъпителна пресконференция 15.01.2016

loga

О Б Я В А

НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”


Община Брацигово проведе пресконференция по изпълнение на проект за безвъзмездна финансова помощ „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020

На 15.01.2016 г. от 11.00 часа в заседателна зала на „Младежки дом“ гр. Брацигово, се състоя пресконференция по повод представянето на проект BG 05M9OP001-2.002.-0027-C001 „Независим живот”, финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020
Участие в пресконференцията взеха: г-н Петко Петков – кмет на Община Брацигово; кметове на населени места; представители на Дирекция „Бюро по труда”, ръководители и социални работници от действащите социални услуги; общински служители; представители на местните медии и  граждани.
Кметът г-н Петков поздрави присъстващите със стартирането на социалния проект, като подчерта, че сред най-важните приоритети на Общинското ръководство винаги е било осигуряване на подкрепа на всеки един жител, особено ако той се намира в тежък за него момент. Общата цел на проекта е съобразена със стратегическата цел на оперативната програма, а именно подобряване качеството на живот на хората в общината чрез подобряване на човешкия капитал, осигуряване на заетост и засилване на социалното включване.

. В хода на срещата беше представен екипът, който ще работи по успешното реализиране на проекта: ръководител проект – Десислава Гълъбова; координатор по проекта –Габриела Апостолова ; счетоводител на проекта – Катя Делева

Ръководителя на проекта презентира подробно проекта „Независим живот”, като стана ясно, че той е на обща стойност 499 463,71 лева. и ще бъде реализиран за период от 22 месеца от 01.12.2015 г. до 30.09.2017 г., като услугите ще се предоставят съответно от 01.04.2016 г. до 30.09.2017 г. за 18 месеца.Същността на проекта е да се разшири дейността на съществуващо „Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово”, да се доразвие предоставянето на социални услуги за подкрепа на лица,нуждаещи се обслужване в ежедневието си, чрез прилагане на гъвкави механизми за почасово ползване на различни социални услуги в общността и в домашна среда . Ще бъде извършен текущ ремонт на третият етаж –ляво крило на Поликлиниката в град Брацигово където ще се помещава Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда и ще бъдат оборудвани кабинети с осигурен достъп до здравна,социална,психологична подкрепа,според специфичните потребности на човека в неравностойно положение ,което ще се основава на индивидуалната му оценка. В центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване ще бъдат назначени ръководител, социален работник, шофьор,хигиенист, медицински специалист, психолог.

Проекта обхваща обслужване и обгрижване на минимум 60 лица, без заплащане на потребителски такси за период 18 месеца от които възрастни хора с ограничения, зависими от постоянни грижи на територията на Община Брацигово, ще се гарантира правото на хората с различни ограничения да живеят и получат грижа в общността и в семейна среда и ще подобрим социалното им включване в обществото. През месец декември 2015 бяха проведени информационни срещи по населени места в Община Брацигово от екипа по проекта и шест сътрудници социална работа назначени за първите три месеца от изпълнението на дейностите във връзка с информираност на населението за стартирането на проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002.-0027-C001”Независим живот”.Разпространени са обяви и публикация в месния вестник ”Априлци” , на сайта на общината и на интернет страницата на проект „Независим живот”.Подаването на заявления от потребители за ползването на социалната услуга е от 05 януари до 18 януари 2016 г. вкл.

Кандидати за потребители могат да бъдат лица с трайни увреждания както и възрастни хора над 65 г. с невъзможност от самообслужване.Подборът на потребителите подали заявление за ползване на социалната услуга ще бъде извършен от експерти при Община Брацигово, на основание Методика за оценка на потребностите по схема”Независим живот”.

Предвижда са при изпълнение на дейностите по проекта да бъдат назначени общо 20 лица като лични асистенти – 5 ,социални асистенти – 5 и домашни помощници- 10, като прием на документи ще започне от 18 януари 2016 г. до 01 февруари 2016 год. вкл.

Кандидатите за работни места като личен асистент,социален асистент и домашна помощница трябва да са безработни лица/регистрирани в ТДБТ/ в трудоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

След приключване на предоставяне на социалните услугите по процедура „Нови алтернативи” през месец март ще бъде направена нов прием на документи на лицата от целевата група и от 01.04.2016г. ще бъдат включени 42 лични асистента в дейностите на проекта „Независим живот” за период от 14 месеца.

Заявления и образци могат да бъдат получени по кметствата в населените места и в сградата Община Брацигово . Повече информация може да бъде получена всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в Община Брацигово стая 16 или на тел.03552/2065 вътр.116 от координатор по проекта Габриела Апостолова и в стая №10 от ръководител на проекта Десислава Гълъбова.

Встъпителна конференция 15.01.2016г.

Встъпителна конференция 15.01.2016г.

Встъпителна конференция 15.01.2016г.

Встъпителна конференция 15.01.2016г.

Встъпителна конференция 15.01.2016г.

Встъпителна конференция 15.01.2016г.