Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
14 Ян.

ОБЯВА -прием на заявления за работещи като домашни помощници,социални асистенти и лични асистенти

loga

О Б Я В А


Община Брацигово обявява свободни работни места за длъжностите по предоставяне на почасови социални услуги в изпълнение на проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG05M9OP001-2.002-0027-C001„Независим живот”финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 • Домашен помощник – 10 бр. сключени срочни трудови договори по КТ за 18 месеца на 8 часов работен ден

 • Социален асистент – 5 бр. . сключени срочни трудови договори по КТ за 18 месеца на 8 часов работен ден

 • Личен асистент – 5 бр. – сключени срочни трудови договори по КТ за 18 месеца на 4 часов работен ден

Дейностите,които ще предоставя „домашния помощник“ са комунално-битови дейности като пазаруване,поддържане на хигиена в жилищните помещения,извършване и/или съдействие на за дребни битови ремонти,извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна и др.

Дейностите,които ще предоставя „социалния асистент“ са в подкрепа на социално включване на обслужващите лица- помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване на при посещения на кино,театър,изложби,концерти и др. помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции и всякаква друга дейност изразена в социална работа.

Дейностите,които ще предоставя „личния асистент“ са за лична помощ –помощ за поддържане на лична хигиена,помощ при хранене, при вземане на лекарства, рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение ,болнично заведение и др.

1.Изисквания към кандидатите

 • безработни лица с местоживеене на територията на община Брацигово
 • физически и психически здрави в трудоспособна възраст лица които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от КСО
 • умения за работа в екип
 • комуникативност

2.Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление до Кмета на община Брацигово /по образец/;
 • документ за самоличност (за справка);

 • автобиография;

 • документ за завършено образование/копие/;
 • Сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти/копие/;
 • Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит-трудова книжка или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж;
 • Служебна бележка от Бюро по труда;
 • Медицинско свидетелство;
 • Декларация за съгласие /по образец/;
 • Свидетелство да съдимост;
 • Мотивационно писмо

Копията на представените документи следва да са ясни и четливи, заверени с подписа на кандидата и текст „Вярно с оригинала“.

3.Срок за подаване на документите – от 18.01.2016г. до 01.02.2016г. –

4. Масто на подаване на документите : Документите за кандидатстване се подават на фронт-офиса на Община Брацигово ,ул.”Атанас Кабов”№6А ,всеки работен ден от 08.00часа до 17.00 часа .

5.Подборът на кандидатите подали заявления ще се осъществи на два етапа;

 • Оценка по документи
 • Оценка на кандидатите чрез събеседване

Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в община Брацигово на сайта на общината и на интернет страницата по проект“Независим живот“ Ще бъде съобщено, кои от кандидатите се допускат до събеседване, което ще са проведе на 08.02.2016 г. от 10 часа в залата на Младежки дом гр.Брацигово.

След провеждане на събеседване с кандидатите, ще се изготви окончателен списък на одобрените лица за социален асистент, домашен помощник и личен асистент който ще бъде изложен на информационното табло в община Брацигово и ще бъде публикуван на сайта на общината и на интернет страницата по проект “Независим живот“ до 15.02.2016 г.

 • Повече информация да получите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в стая №10 и №16 в Община Брацигово или на тел.за информация 03552/2065 вътр.116 и 107 от ръководител проект Десислава Гълъбова и координатор Габриела Апостолова.

Десислава Гълъбова

Ръководител проект


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСП