Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
28 Дек.

ОБЯВА прием на заявления – кандидати за потребители

loga

О Б Я В А


 

На 05.01.2016г. Община Брацигово започва  първият прием на документи за ползване на социалните услуги по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

       Необходимите документи  за ползване на социалните услуги от кандидатите за потребители:

  • заявление -/по образец/
  • документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
  • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

 

 • медицински протокол на ЛКК (копие);
 • други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

 

Документите ще се приемат от 05.01.2016г. до 18.01.2016г. включително всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа на фронт-офиса  на Община Брацигово ,ул.Атанас Кабов”№6А

 • Повече информация може да получите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в стая №10 и №16 в Община Брацигово или на тел.за информация 03552/2065 вътр.116 и 107 ръководител проект Десислава Гълъбова и координатор Габриела Апостолова.

          Подборът на потребителите подали заявление за ползване на социалната услуга  ще бъде извършен от експерти при Община Брацигово. Въз основа на изготвената оценка на потребностите  посочена в утвърдена  Методика за оценка на потребностите по схема”Независим живот” ще се извърши класиране и подбор на най–нуждаещите се потребители. Предоставянето на социалните услуги ще започне от 01.04.2016г. с продължителност 18 месеца, без заплащане на потребителска такса.                                                                                                                        Десислава Гълъбова                                                                                 Ръководител проект                                                                                                                  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСП