Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
22 Дек.

ОБЯВА СТАРТИРАНЕ ПРОЕКТ

loga

О Б Я В А

ПРОЕКТ ”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

 БЕНЕФИЦИЕНТ ОБЩИНА БРАЦИГОВО

          На 01.12.2015г. стартира проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

                  Продължителността  на проекта  е 22 месеца.

                  Дейността на почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда  по проекта е 18 месеца.

                  Същността на проекта е да се разшири дейността на съществуващо „Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово”, да се доразвие предоставянето на социални услуги за подкрепа на лица,нуждаещи се от обслужване в ежедневието си, чрез прилагане на гъвкави механизми за почасово ползване на различни социални услуги в общността и в домашна среда, ориентирани към индивидуалните потребности на целевата група.

                  Ще бъде извършен текущ ремонт на третият етаж –ляво крило на Поликлиниката в град Брацигово, където ще се помещава Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда и ще бъдат оборудвани кабинети за осигурен достъп до здравна,социална,психологична подкрепа,според специфичните потребности на човека  в неравностойно положение ,което ще се основава на  индивидуалната му оценка.

                 Проектът обхваща обслужване и обгрижване на  минимум 60 лица  за период 18 месеца, от които възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване,зависими от постоянни грижи  на територията на Община Брацигово, ще се гарантира правото на хората с различни ограничения да живеят и получат грижа в общността и в семейна среда и ще подобрим социалното им включване в обществото.

                 По проект „Независим живот” ще бъдат наети:5 лични асистенти ,5 социални асистенти, 10 домашни помощници за период от 18 месеца .

                 Втория прием на документи на потребители и доставчици, предвиден през месец март, ще бъде отворен за всички и лицата от „Нови алтернативи“ ще кандидатстват и ще бъдат оценявани на общо основание.Ще бъде направена нова оценка на потребностите на потребителите от експерти при община Брацигово и с определените ще бъдат сключени договори.

        Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0027-C001 „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” от  05.01.2016г. до 18.01.2016г. започва приемът на документи   за ползването на социални услуги .

                  Кандидати за потребители  могат да бъдат лица с  трайни увреждания и невъзможност за самообслужване както и възрастни хора с невъзможност от самообслужване.

                 Подборът на потребителите подали молба за ползване на социалната услуга  ще бъде извършен от експерти при Община Брацигово, на основание Методика за оценка на потребностите по схема”Независим живот”

       Всички желаещи да работят по проекта, като лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници  могат да подават документи от от 18.01.2016г. до 01.02.2016г. –вслючително.

                  Дейностите, които ще предоставя, Личния асистент  са за лична помощ – помощ за поддръжка на лична хигиена, помощ при хранене, при вземане на лекарства, рехабилитационни или други специализирани услуги, в  дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение и други.

                  Дейностите, които ще предоставя, Социалния асистент са в подкрепа на социалното включване на обслужваното лице – помощ в общуването и осъществяването на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и други помощи при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа.

                  Дейностите, които ще предоставя, Домашния помощник са комунално – битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиена в жилищните помещения, извършване и /или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна и други.

                  При заявка на потребителя  могат да бъдат включени и други услуги предлагани от центъра.

                  Чрез конкурс ще се избере персоналът за предоставяне на качествена  услуга в домашна среда за задоволяване потребностите на потребителите.

                  Кандидатите за Лични асистенти , Социални асистенти и Домашни помощници трябва да са безработни лица / регистрирани в Бюрата по труда/ в трудоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия за осигурителен страж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

                                                                     Десислава Гълъбова                                                                                   Ръководител проект

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСП