стартира проект
Център за почасово предоставяне на услуги
за социално включване в общността
или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово
Продължителност на проекта
22 месеца

„НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ”

          На 01.12.2015г. Община Брацигово обявява стартирането на  проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

          Срокът за реализация на проекта е 22 месеца

      с общ бюджет 499 463,71 лева от които

                                                                      424 544.13 лева европейско и

       74 919.58 лева национално съфинансиране

          Същността на проекта е да се разшири дейността на съществуващо „Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово”, да се доразвие предоставянето на социални услуги за подкрепа на лица,нуждаещи се  от обслужване в ежедневието си, чрез прилагане на гъвкави механизми за почасово ползване на различни социални услуги в общността и в домашна среда .Ще бъде извършен текущ ремонт на третият етаж –ляво крило на Поликлиниката в град Брацигово където ще се помещава Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда и ще бъдат оборудвани кабинети с осигурен достъп до здравна,социална,психологична подкрепа,според специфичните потребности на човека  в неравностойно положение ,което ще се основава на  индивидуалната му оценка.В центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване ще бъдат назначени ръководител,социален работник,шофьор,хигиенист, лекар/медицински специалист и психолог.

              Главната цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността на територията на община Брацигово. Социалните услуги ще се предоставят без заплащане на потребителски такси.

            По проект „Независим живот” ще бъдат разкрити  работни места за 5 лични асистенти ,5 социални асистенти и 10 домашни помощници назначени на трудови  договори за период от 18 месеца и 42 лични асистента назначени на трудови  договори за период от 14 месеца.

            През м.януари 2016г.ще бъде обявен първи прием на документи от кандидатите за потребители за ползване на социалните услуги и за лицата желаещи да работят като лични асистенти , социални асистенти и  домашни помощници.

Втория прием на документи за потребители и доставчици ще се проведе през месец март и ще бъде отворен за всички и лицата от „Нови алтернативи“ ще кандидатстват и ще бъдат оценявани на общо основание.Ще бъде направена нова оценка на потребностите на потребителите от експерти при община Брацигово.Въз основа на индивидуалната оценка с определените кандидат потребители от двата приема на документи  ще бъдат сключени договори за ползване на социалните услуги от 01.04.2016г. със срок от 18 месеца.

Повече информация може да  бъде получена всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа  в  Община Брацигово –  стая №16 или на тел.03552/2065  вътр.116  от координатор по проекта Габриела Апостолова и  от ръководител на проекта Десислава Гълъбова

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСП
          Десислава Гълъбова                                                                                                                                                                                                               Ръководител проект